O projektu

V současné době je projekt Cenelín reprezentován modelem jaderného reaktoru VVER 1000, který je dostupný pro platformy PC i pro virtuální realitu. V rámci prohlídky reaktoru je možné zobrazit jednotlivé komponenty primárního i sekundárního okruhu v několika vrstvách, kdy je názorně vysvětleno fungování komponent včetně odpovídajících popisů a základních technických parametrů.

Modely jednotlivých komponent jsou vytvářeny v programu Blender a následně vkládány do herního enginu Godot. Projekt je v neustálém vývoji a aktuální verze je vždy dostupná ke stažení na tomto webu.

Projekt Cenelín je plánován jako dlouhodobý projekt, jehož primárním cílem je vytvoření databáze podrobných digitálních 3D modelů z oboru jaderné elektrárny silami studentů a akademických pracovníků jaderných oborů z českých vysokých a středních škol ve spolupráci s odborníky z  jaderného průmyslu.

Cenelín je take název pro studentskou konferenci konanou na FS ČVUT, kde jsou vždy prezentovány nové pokroky projektu a další přednášky spojené s jadernou energetikou.

Historie projektu Cenelín

Myšlenka vytvořit úzkou spolupráci mezi akademickou sférou a odborníky z průmyslu se zrodila před třemi lety v hlavách doc. Ing. Václava Dostála, Ph. D., z ústavu energetiky FS ČVUT v Praze, a Tomáše Ivančíka, z české pobočky společnosti Dassault Systemes. Oba tento projekt nazývají svým dítětem, jelikož stojí u jeho zrodu od první vteřiny a s nadšením sledují, jak se projekt vyvýjí a roste.

Na projektu se začalo pracovat na začátku roku 2013. V první polovině roku se prováděly různé přípravné práce. Čekalo se zejména na dodání licencí ke konstrukčnímu software CatiaV6 od firmy Dassault Systémes (DS). Byly také získány licence k výpočetnímu software Dymola, založeném na oběktově orientovaném programování. Velkým přínosem byla série školení (softwaru Dymola v Laboratoři bio-kybernetiky 1. LF UK, softwaru CatiaV6 a Enovia u společnosti Dytron), kterou absolvovali doktorští studenti a nyní tak mohou předávat své vědomosti dalším, kteří se do projektu zapojí.

Základem prvního kroku vedoucího k založení projektu Cenelín bylo několik myšlenek, které by spojovaly akademickou sféru s průmyslem:

  • Popularizace jaderné energetiky a jaderného průmyslu mezi širokou laickou veřejností.
  • Vytvoření rozsáhlé knihovny 3D modelů komponent jaderných elektráren – tzv. všeoborového katalogu. Z těchto modelů pak bude sestaven finální 3D model jaderné elektrárny. Současně budou vytvořené modely sloužit jako výukové pomůcky.
  • Vytvoření databáze podkladů pro konstrukci a projekci jaderné elektrárny, jejích konstrukčních celků a komponent.
  • Rozvoj jaderných oborů na českých vysokých školách. Zejména pak rozvoj konstruování a projektování jaderných zařízení a rozvoj aplikací SW nástrojů v souladu se světovou praxí.
  • Prohloubení spolupráce mezi jadernými obory v ČR – vytvoření národní komunity.
  • Rozvoj spolupráce jaderných oborů na českých vysokých školách s jaderným průmyslem a zprostředkování kontaktů studentů-budoucích absolventů s odborníky z jaderného průmyslu.
  • Vznik nové specializace – IT specialista technologických projektů.

Projekt Cenelín má kladný přínos pro akademickou sféru, kde z pohledu vysoké školy pomáhá k popularizaci jaderných oborů mezi potenciálními studenty, získání licencí na specializovaný SW pro konstruování a projektování, získání podkladů pro výuku, vazeb na jaderný průmysl a jeho odborníky, nebo z pohledu absolventa/studenta přináší vyšší kvalitu odbornosti, zprostředkování kontaktu s praxí (kontakt s potenciálními zaměstnavateli), osvojení si základů práce s moderním SW pro projekci a konstrukci jaderných elektráren. Celý projekt pak pomáhá i průmyslové sféře, jelikož se ze studentů mohou stát potenciální zaměstnanci s potřebnou odborností v daném oboru a také možnost ovlivnit osnovy výuky podle potřeb jaderného průmyslu.

Vize projektu je rozšířit se v budoucnu i na další fakulty a nejen na ČVUT v Praze a VUT v Brně, ale i na jiné univerzity či střední školy v ČR. S rozšířením na jiné fakulty souvisí i rozšíření do jiných výukových předmětů, kterým by software Catia mohl pomoci v jejich oboru a naopak, tyto obory by mohly pomoci projektu. Nejdůležitější přínos v rámci projektu Cenelín je propojení akademické sféry s praxí, tedy s průmyslem. Toho chce projekt docílit zprostředkováním kontaktu odborníků z praxe se studenty při řešení úkolů v rámci projektu.